ANBI informatie

fiscaal nummer : 818433607

-       doelstelling stichting (uit de oprichtingsakte): De stichting Katwijker Motor stelt zich als doel het behoud van de cultuurhistorie en kennis over vroegere scheepstypen die binnen de Katwijkse gemeenschap gebruikt werden. Daarbij past het aanschaffen en het zo goed mogelijk in de originele staat terugbrengen van één of meerdere historische bedrijfsvaartuigen, zoals de in 2007 door de stichting verworven “Wilhelmina”.

-       Hoofdlijnen beleidsplan en activiteitenverslag 2014: De stichting heeft geen specifiek beleidsplan.

 

Algemeen

De hoofdlijnen van het huidige beleid om de doelstelling van de stichting te bereiken zijn als volgt:

-       de inzet van vrijwilligers bij de restauratie;

-       het geven van informatie aan bezoekers van het schip;

-       het organiseren van fiets-vaartochten voor gezelschappen van maximaal 12 personen;

-       de deelname aan manifestaties voor historische schepen, aan open monumentendagen;

-       het tonen van  fotorapportages op de Katwijkse toeristenmarkt en op de maritieme markt op Koninginnedag;

Ook is er een website waarop regelmatig nieuwsbrieven en foto’s worden geplaatst. Deze website is in 2014 vernieuwd. De kosten daarvan hebben ca. € 1.000 bedragen. In 2013 is samen met het Katwijks Museum en de stichting Smalspoormuseum te Valkenburg een toeristisch arrangement ontwikkeld en ingevoerd. Hierbij is het mogelijk om voor een aantrekkelijk tarief op de toeristenmarktdagen een bezoek aan het Katwijks Museum en het Smalspoormuseum te brengen waarbij de “Wilhelmina” voor het vervoer naar het Valkenburgse Meer en v.v. zorgt. Dit nieuwe toeristisch “product” is direct vanaf de eerste dinsdag waarop het is aangeboden een succes gebleken. In 2014 is dit succes verder uitgebouwd: bijna 150 bezoekers is een mooi resultaat.

Daarnaast wordt een nauwe samenwerking nagestreefd met de Gemeente Katwijk, het Katwijks Museum, het Genootschap Oud- Katwijk, de plaatselijke Oranjevereniging en de plaatselijke winkeliersvereniging. De stichting is lid van de landelijke federatie voor varende monumenten FNOV en het schip is ingeschreven als varend monument.

 

Stand van zaken restauratie “Wilhelmina”

Sinds 2008 heeft het schip zijn oorspronkelijke contouren terug. Dit betekent dat vanaf 2009 de “Wilhelmina” mag deelnemen aan manifestaties voor historische schepen.

Tot op heden heeft de stichting de volgende restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en afgerond:

- ontmanteling van hijskraan, lopende band, anti- slingerbalken en daarvoor gebruikte ondersteuningen,

- aanbrengen van een giek,

- restaureren en schilderen van zowel het voor- als achteronder, dat als bemanningsverblijf diende,

- verlagen van de stuurhut tot zijn oorspronkelijke hoogte,

- verplaatsen van de stuurhut naar zijn oorspronkelijke positie,

- schoonmaken van de buikdenning en reparatie van een slechte bodemplaat,

- aanbrengen van vernieuwde(gebruikte) vloerdelen in het ruim,

- restauratie van de den,

- schilderen en teren van de romp,

- herstel van de oorspronkelijke mastinrichting tot “lage strijk” zodat we lage bruggen kunnen passeren,

- liggend stuurinrichting en overbrenging geplaatst (ex Drie Gebroeders),

- herstellen van de oorspronkelijke mogelijkheid om de stuurhut neer te klappen,

- aanbrengen van de oorspronkelijke naam “Wilhelmina”,

In 2014 is de luikenkap vervangen, waarbij een financiële bijdrage van het Fonds 1818 is verkregen. De stichting heeft voor dit project wel € 3.000 aan eigen middelen moeten bijdragen.

Aan het schip is een registratie toegekend als varend monument met A-status volgens de regels van de NRVM.

 

Restauratieplannen “Wilhelmina” voor 2015 e.v. 

Noodzakelijke Renovatie voorschuifluik/toegang, deels zelf werkzaamheid € 2.500

Vervangende laad- en loslier origineel € 5.000

Deel van de Den en openingen gangboord repareren € 500

Aanschaf generator geluidarm  € 10.000

Voorzien van het dek met een originele coatinglaag € 5.000

Diverse afrondende werkzaamheden om het schip voor 100 % in oorsponkelijke staat te krijgen € 12.500

Voor deze plannen is reeds een bijdrage door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegd. Begin 2015 wordt voor ook een aanvraag bij het Fonds 1818 ingediend.

-       Financiële verantwoording:

De jaarlijkse vaste lasten (verzekering, brandstof, rente en aflossing lening, PR-uitgaven, klein onderhoud e.d.) bedragen momenteel afgerond ongeveer € 8.300. De jaarlijkse inkomsten van donateurs en sponsors bedragen ongeveer € 3.600. Daarnaast brengen de fiets-vaartochten ca. € 2.500 op. Voor 2015 hebben wij € 1.500 gemeente-subsidie aangevraagd. Derhalve bestaat er voor 2015 nog een exploitatietekort van ca. € 700. Dit sluit redelijk aan op de jaarcijfers over 2013 en 2014. Overigens lopen, nu de restauratie een heel eind is gevorderd en het schip “toonbaar” en “vaarklaar” is, momenteel concrete acties om de structurele inkomsten te vergroten via het werven van een aantal vaste sponsors en particuliere donateurs en via het verder opvoeren van het aantal vaartochten in het vaarseizoen. Verder komt er in 2017 een einde aan het aflossen van de lopende hypotheek, waardoor een verlichting op de jaarlijkse uitgaven ontstaat van ca. € 2.000 en de stichting zonder gemeentesubsidie af kan.

Momenteel bestaat een bankschuld van ongeveer € 18.000.

  logo anbi